header

DVC Algemeen
--> Wie zijn wij ?
--> Evenementen
--> Deauville historie
--> Persartikels
--> Introductie
--> Accessoires
--> Deauville Goodies
--> Links naar...
--> Nuttige tips
--> Foto's van leden
--> Foto's van de ritten
--> Klein Van Deaule
--> Motorkamperen
--> Nieuwsbrief & info
--> Koopjeshoek
--> Zelf sleutelen
--> Huisregeltjes
Navigeren
--> Routeplanners
--> Reisgidsen
--> ADAC Motorrit kaarten
--> GPS op de motor
--> GPS routes
--> België met de motor
Members Only Area
--> Ledeninfo
--> Downloads
bezoek het forum
Bezoek ons forum


info@deauvillevrienden.be
Tips voor het rijden in groep

1. Vertrek steeds met volle tank, op zondagen zijn veel stations dicht !

2. Respecteer de vertrektijden, zorg dat je 10 minuten op voorhand ter plaatse bent.

3. Neem op de grote wegen een baksteenformatie aan en blijf deze plaats ook houden,
zo wordt de groep niet ellenlang en heb je toch een goed zicht en voldoende
afstand om tijdig te kunnen reageren in een noodsituatie.

4. Gebruik steeds de richtingaanwijzers of geef een teken met de hand.

5. Houdt voldoende afstand onderling, hanteer de 2 seconden regel !

6. Zorg dat je steeds oogcontact houdt (spiegels) met de achterkomende motorrijders
om mogelijke problemen tijdig te kunnen inschatten en doorgeven.

7. Neem geen enkel risico, zeker bij regenweer en pas op voor gladde zebrapaden en witte lijnen !

8. Verwittig je achterligger voor fietsers, voetgangers en ook dieren,
met name paarden en honden kunnen heel onverwachte reacties hebben.

9. Verwittig je achterligger voor losse steentjes, takken of een oliespoor,
voornamelijk op kleinere wegen buiten de stad is dat dikwijls het geval.

10. Houdt u aan de geldende verkeersregels en snelheidsbeperkingen.Nog meer tips voor het rijden in groep : --> klik hier.


Motorrijders in groep beter beschermd
De veiligheid van groepen motorrijders is verbeterd. Op 8 mei 2003 verscheen de nieuwe straatcode in het Belgisch Staatsblad, waarin ook het rijden van motorrijders in groep en de begeleiding hiervan geregeld worden. Motorrijders in groep moeten niet meer achter elkaar rijden, en de “wegkapiteins” krijgen dezelfde bevoegdheden als begeleiders van fietsers in groep.

Het betreft wijzigingen van het Koninklijk Besluit (K.B.) van 1 december 1975 “Algemeen reglement op de politie van het wegverkeer”

Artikel 41 wordt gewijzigd zodat nu ook weggebruikers de aanwijzingen moeten opvolgen van gemachtigde signaalgevers van “groepen motorrijders”.

Artikel 43 ter wordt toegevoegd: Motorrijders moeten niet meer achter elkaar rijden. 43ter 1. Wanneer motorfietsers met ten minste twee in groep rijden op een weg met rijstroken, moeten ze niet achter elkaar rijden; ze mogen in dezelfde rijstrook in twee evenwijdige rijen geschrankt rijden, met een voldoende veiligheidsafstand onderling. Wanneer de rijbaan niet verdeeld is in rijstroken, mogen ze niet meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen. Als het kruisen onmogelijk is moeten zij desgevallend achter elkaar rijden. Het begeleiden van groepen motorrijders is eindelijk geregeld.

43ter 2. De motorfietsers die in een groep van meer dan 50 deelnemers rijden, moeten vergezeld worden door ten minste twee wegkapiteins. Groepen van 15 tot 50 deelnemers mogen vergezeld zijn door ten minste twee wegkapiteins. 43ter 3.1° De wegkapiteins waken over het goed verloop van de tocht. Deze wegkapiteins moeten ten minste 25 jaar oud zijn en een retro-reflecterende veiligheidsvest dragen, waarop in zwarte letters op de rug het woord « wegkapitein » voorkomt. 2° Op de kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag ten minste één van de wegkapiteins het verkeer in de dwarswegen stilleggen, op de wijze bepaald in artikel 41.3.2. terwijl de groep oversteekt.

43ter 4. De wegkapiteins zijn in het bezit van een verkeersbord van het type C3.Motorrijders en files

Sinds de invoering van het 'nieuwe' RVV in 1991, staat niet meer expliciet in de wet dat het verboden is om op de motor een langzaam rijdende of stilstaande file inhalen. Prettig, want een motorfiets is relatief klein en wendbaar, zeker vergeleken bij de meeste auto's. Wanneer motorrijders aan een file voorbij kunnen rijden, zorgen zij er voor dat deze file niet onnodig lang wordt. Bovendien zijn de meeste motoren niet gemaakt om stil te staan. Het is vermoeiend voor de berijder, en de koeling van mens en techniek kan in de knel komen. Ten slotte beschikken motorfietsen niet over een kreukelzone, dus moeten zij altijd proberen te vermijden, achter aan een file te moeten staan. In de dagelijkse praktijk zien we dat motorrijders op verschillende manieren langs en tussen de file gaan. Om niet steeds weer te hoeven discussiëren wat wel en wat niet verantwoord is, hebben we wat tips voor het gedrag in de file opgeschreven, waar iedereen vrede mee kan hebben. Laten we het een gedragscode noemen, die net zoals de bekende motorrijdersgroet bij het motorrijders hoort. Als je je daar aan houdt, voorkom je bovendien mogelijke irritatie bij de automobilisten die je inhaalt.

Hoe haal je bij voorkeur in?
Gebruik de ruimte tussen de rijen wachtende auto's op een gepaste manier. Je hebt geen recht op het gebruik van deze ruimte, maar het wordt gedoogd. Bij een ongeval kan (een deel van) de schuld aan de motorrijder worden toegeschreven, afhankelijk van de situatie en het gedrag van de motorrijder. Rijd met aangepaste snelheid langs een (rijdende) file. Zorg ervoor dat het snelheidsverschil tussen jou en de file niet meer is dan ± 10 km/uur. Op die manier kun je per auto kijken of je deze veilig voorbij kunt rijden. Voeg weer in als de file sneller gaat rijden dan stapvoets en rijd mee met de file. Gebruik je richtingaanwijzer om aan te geven dat je invoegt. Wees erop bedacht dat als er 'gaten' in de file vallen, automobilisten geneigd zijn om onverwacht van rijstrook te wisselen. Een reden temeer om in te voegen wanneer de file sneller gaat rijden. Wees bij een stilstaande file, zeker in de zomerperiode, bedacht op plotseling openzwaaiende autoportieren. Als je met meerdere motorrijders bent, gedraag je dan hetzelfde en rijd rustig achter elkaar tussen de file door.

Hoe nader je een file?
Als je een file nadert, gebruik dan je spiegels om te zien of de auto's achter je tot stilstand komen. Verminder geleidelijk snelheid en attendeer het achterop- komende verkeer door een signaal met je alarmlichten of je remlicht te geven. Als je als laatste in de file staat, gebruik dan ook je alarmlichten of je remlicht om het achteropkomende verkeer op jouw aanwezigheid te attenderen. Houd altijd voldoende afstand tot de voorganger en probeer, als dat mogelijk is, je tussen de rijen met wachtende auto's op te stellen. Die kunnen een eventuele klap veel beter opvangen dan jouw motorfiets.

Waar haal je absoluut niet in?
Diverse delen van de rijbaan zijn uitdrukkelijk niet bestemd als inhaalstrook; ook niet voor motorrijders. Het is in de eerste plaats verboden, daarnaast ook onveilig. Immers, op sommige weggedeelten ligt vaak veel troep, wat tot een valpartij of lekke band kan leiden. Rijd om een file te passeren nooit over: vluchtstroken, doelgroepstroken, afgezette rijstroken, verdrijvingsvlakken (ook bekend als sergeantsstrepen), puntstukken (de wit gekleurde en soms verraderlijk gladde taartpunten op het wegdek) en tenslotte redresseerstroken (de smalle strook asfalt tussen de linker rijstrook en de vangrail).
Automobilisten, besteedt voldoende aandacht aan motorrijders !
Om het passeren van een stilstaande of langzaam rijdende file veilig te laten verlopen moet de motorrijder de nodige voorzichtigheid in acht nemen. Daarvoor is deze gedragscode opgesteld. Maar met een beetje hulp en begrip van u als automobilist kan het samenspel met motorrijders nog vloeiender en dus veiliger verlopen.

Laat wat ruimte vrij
Motorrijders rijden bij voorkeur in de ruimte tussen de meest linker file en de rij auto's rechts daarvan. U maakt het inhalen veiliger door deze ruimte zo veel mogelijk vrij te laten. Meestal is het al voldoende als u in het midden van uw rijstrook rijdt, soms helpt het enorm als u enigszins rechts of links (afhankelijk van de strook waarop u zit) stuurt.

Let op bij richtingsverandering
Filerijden betekent soms een strook opschuiven door een wegversmalling. Als u van baan verandert, geef dan duidelijk richting aan en let op of u niet wordt ingehaald door een motorrijder.

Zet geen portieren open
Een auto kan flink heet worden als hij een tijdje in een file staat. Zwaait u dan niet uw portier open om extra frisse lucht binnen te krijgen en let er ook op dat uw passagiers dat niet doen. Kunt u zich voorstellen wat het voor een motorrijder betekent als zo'n portier vlak voor hem of haar openvliegt?
Spelregels voor de motorrijder in de file

Ook motorrijders moeten zich aan een aantal spelregels houden als ze een file auto's inhalen. In het algemeen moet er rekening mee worden gehouden dat motorrijders relatief slecht zichtbaar zijn voor automobilisten en dat automobilisten de snelheid van de motor slecht inschatten.

1. Gepaste snelheid
Rijd rustig tussen de file door. dat wil zeggen dat het snelheidsverschil tussen de motor en de auto die u passeert, niet meer mag zijn dan 10 km/u. Houd deze vuistregel aan bij iedere auto die u passeert. Hoge snelheidsverschillen zijn de belangrijkste bron van irritatie bij automobilisten en zorgen voor gevaarlijke schrikreacties.

2. Wees alert op onvoorzichtig gedrag
Twee belangrijke manoeuvres waarvan motorrijders hinder ondervinden, zijn:
* bij gaten in de file: automobilisten die opeens van rijstrook wisselen
* bij warm weer: openstaande portieren van auto's.

3. Meerdere motorrijders
Als met meerdere motoren wordt gereden, houd dan ook het hoofd koel en rij rustig achter elkaar tussen de file door. Houd onderling minstens een afstand van twee auto's aan. Kies voor dezelfde doorgang.

4. Naderen file
Bij het naderen van een file houdt u via de spiegels rekening met achterop komend verkeer dat niet tijdig snelheid vermindert. Verminder zelf geleidelijk aan de snelheid en waarschuw achterop komend verkeer met alarmlichten (of remlicht). Om verwarring bij automobilisten te voorkomen gebruikt u geen richtingaanwijzers of alarmlichten als u tussen de file doorrijdt. Bij snelwegen met meer dan twee rijstroken, kiest u positie tussen de twee meest linkse rijstroken.

5. Stoppen in de file
Als u als laatste in de file staat, gebruik dan alarmlichten of remlicht om duidelijk aan te geven dat u met uw motor achter de file staat. Soms merken automobilisten wel de file op, maar niet de motor achter de file. Houd voldoende afstand van de voorganger en probeer zo mogelijk in te voegen tussen de wachtende auto's. Daar is het veiliger.

6. Einde file
Zodra de file weer op gang komt, voeg dan in op de rijstrook tussen de auto's. Gebruik hierbij tijdig - dus voor het invoegen - de richtingaanwijzer.

Waar mag een motorrijder niet rijden?
Het passeren van de file is in principe toegestaan. Bij het inhalen moet u er wel rekening mee houden dat u geen gebruik maakt van:
* vluchtstrook: de strook uiterst rechts van de rijbaan, bedoeld voor hulpverlening.
* redresseerstrook: de asfaltstrook tussen de linker rijstrook en de linker vangrail; hier ligt veel vuil.
* doelgroepstrook: weggedeelten bedoeld voor bussen, vrachtverkeer of trams.
* verdrijvingsvlak: vlak met schuine strepen (bij overgang naar minder rijstroken.
* puntstuk: witte wegmarkering (ook wel 'taartpunt' genoemd).--> Een nuttige link met veel informatie op www.kicks-moto.be
--> Gemotoriseerde tweewielers: een must in het mobiliteitsbeleid
--> Aandacht voor motorrijders in de weginfrastructuur
--> Overzicht van Febiac-artikels over de motor
--> Motorkledij verplicht of niet?
--> Resultaat van zomerkledij na een ongeval.
--> Functionele onderkledij van Kata.
--> Tips voor motorrijden, maneuvreren...Kinderen achterop de motor in Europa: een overzicht

motor
zijspan

België
Vanaf 3 jaar, goedgekeurde helm, kind moet aan de voetsteunen kunnen
Vanaf 3 jaar, goedgekeurde helm, kind moet aan de voetsteunen kunnen

Tsjechië
Vanaf 12 jaar, goedgekeurde helm, kind moet aan de voetsteunen kunnen
Geen minimum leeftijd

Denemarken
Geen minimum leeftijd, helm, kind moet aan de voetsteunen kunnen
Geen minimum leeftijd, helm, veiligheidsgordel dragen als ze aanwezig zijn

Duitsland
Geen minimum leeftijd, helm, kinderstoeltje verplicht indien kind jonger dan 7 jaar
Geen minimum leeftijd, helm, kinderstoeltje

Finland
Geen minimum leeftijd
Geen minimum leeftijd

Frankrijk
Geen minimum leeftijd, goedgekeurde helm, kinderstoeltje verplicht indien jonger dan 5 jaar (voorzien van handvaten en voetsteunen), indien ouder dan 5 jaar dan moet kind aan voetsteunen kunnen
Geen minimum leeftijd, max. 2 kinderen, goedgekeurde helm, veiligheidsgordel dragen als ze aanwezig zijn

Griekenland
Geen minimum leeftijd, enkel de ouders mogen het kind achterop meenemen
Geen minimum leeftijd, enkel de ouders mogen met de motor met zijspan rijden

Ierland
Geen minimum leeftijd, goedgekeurde helm
Geen minimum leeftijd, goedgekeurde helm

Italië
Geen minimum leeftijd, goedgekeurde helm, kind mag de bestuurder niet hinderen
Geen minimum leeftijd

Luxemburg
Vanaf 12 jaar, goedgekeurde helm, moet aan de voetsteunen kunnen
Geen minimum leeftijd, goedgekeurde helm, max. 2 kinderen

Nederland
Geen minimum leeftijd
Geen minimum leeftijd

Noorwegen
Geen minimum leeftijd, goedgekeurde helm,, mag niet zijn vastgegespt aan de bestuurder
Geen minimum leeftijd, goedgekeurde helm,, veiligheidsgordels aangewezen

Portugal
Vanaf 7 jaar

Groot-Brittannië
Geen minimum leeftijd, goedgekeurde helm, moet aan de voetsteunen kunnen
Geen minimum leeftijd, goedgekeurde helm, kinderstoeltje is aangewezen

Zweden
Geen minimum leeftijd, helm verplicht vanaf 7 jaar
Geen minimum leeftijd, helm verplicht vanaf 7 jaar

Spanje
Jonger dan 12 jaar mag niet als bijrijder op de motor. Ouder dan zeven jaar mag wel als ouder of voogd de bestuurder is

(Met dank aan Paul Cannoot - via BeNe forum)
BLIJF

STEEDS

BEWUST

VAN

HET

GEVAAR
Website ontwerp door Rivanho - Copyright DVC 2008